ما برآنیم تا با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر دانش و فن آوری روز و به مدد ایمان، وجدان کاری و تلاش گروهی نیروی انسانی کارآمد خویش تا سال 1401، به عنوان مرکز پیشرو در ارائه خدمات درمانی به منظور تامین و ارتقای سلامت جامعه، جزء بیمارستان های ممتاز شناخته شده و در بنای زندگی معنوی و اخلاقی آحاد جامعه سهمی موثر داشته باشیم.