5 محور منشور حقوق بیمار

1. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است . این خدمات اید محترمانه، صادقانه، عادلانه، سریع و فارغ از تبعیض باشد. شرائط خاص بیمار )ناشنوا، کودک، زبان بیگانه و ... ( در نظرگرفته شود. مبتنی بر دانش روز، منافع بیمار و امکانات و شرائط مناسب و بدور از درد و رنج باشد. در شرائط اورژانس فارغ از الزام به تامین هزینه و یا همراه با فراهم سازی زمینه انتقال به مراکز مناسب دیگر باشد.

2. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد

اطلاعات شامل : هزینه های احتمالی، بیمه ها، نام و مسئولیت اعضای کادر درمان، مفاد منشور حقوق، نقاط ضعف و قوت و عوارض احتمالی روش درمان، نحوه دسترسی به پزشک معالج، آموزش های لازم، تصاویر اطلاعات ثبت شده در پرونده.

3. حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار باید محترم شمرده شود.   بیمار در مواردی ذیل حق انتخاب دارد : انتخاب پزشک معالج، مرکز خدمات دهنده و نظرخواهی از پزشک دوم، شرکت در پژوهش، قبول یا رد درمان پیشنهادی پس از آگاهی و در صورت عدم وجود خطر، زمان کافی جهت تصمیم گیری و انتخاب

4. اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بیمار رعایت شود. باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود و امکانات لازم بدین منظور فراهم شود. فقط بیمار ، گروه درمانی و افراد قانونی مجاز حق دسترسی به اطلاعات بیمار را دارند. همراهی فرد معتمد در مراحل تشخیصی حق بیمار است مگر اینکه خلاف ضرورت پزشکی باشد.

5. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است . بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختلال در کیفیت خدمات دریافتی به مقامات ذیصلاح شکایت کند و از نتایج شکایت خود آگاه و در صورت صحت ادعا، خسارت وارده جبران شود.