خانم حلیمه صفایی

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

سابقه کاری : مسئول زایشگاه بیمارستان نیاپور بندرخمیر

مدیر داخلی