بیمارستان نیاپور باهدف ارتقاء سطح خدمات درمانی،تشخیصی ، مراقبتی وآموزشی در محیطی آرام در بالاترین سطح کیفی و ارتقاء سطح سلامت جامعه برمبنای استانداردهای بیمارستانی و اجرای صحیح طرح تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی مبنی بر ارزشهای اسلامی راه اندازی گردیده است.