دکتر صلاح الدین سفاری

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سابقه مدیریتی : ریاست بیمارستان امام سجاد سیریک از سال 1398 الی مهر 1401

رئیس بیمارستان نیاپور بندرخمیر از مهر ماه 1401

 

رئیس بیمارستان