رادیولوژی : 

به صورت 24 ساعت آماده ارائه خدمت می باشد .

سونوگرافی :

صبح شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه آماده ارئه خدمت می باشد.

CTSCAN