بخش داخلی بیمارستان با وجود دو متخصص داخلی در حال خدمت رسانی به بیماران می باشد

بخش داخلی