صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > آدرس و تلفن بیمارستان 

آدرس : هرمزگان شهرستان بندرخمیر ، ابتدای بلوار امام خمینی (ره) ، روبروی دانشگاه پیام نور ، بیمارستان سید عبدالباقی نیاپور بندرخمیر

تلفن : 33224112_ 076 

فکس : 33224114_ 076

نوبت دهی: 332241117_ 076