صفحه اصلی > بهبود کیفیت > برنامه تحول نظام سلامت 

اهداف و اجزاء طرح تحول سلامت

در دنياي امروز ديدگاه هاي سلامت چشم اندازي وسيع تر يافته و به انتظارات غير پزشكي توجه ويژه اي معطوف شده است. رشد انتظارات و توجه مردم نسبت به ايمني، كيفيت و عدالت، فشار جهت ايجاد نظام سلامتي پاسخگو در برابر عملكرد را افزايش داده است.

قرار دادن موضوع عدالت در تدوين اهداف و چهارچوب تحليلي نظام هاي سلامت نه تنها با استراتژ ي هايي كه بيا نگر تعهد به عدالت است قابل توجيه است بلكه شواهد بيانگر اين است كه افراد در جوامع مختلف نيز اولويت بالايي به موضوع عدالت مي دهند.

اگرچه در سا لهاي اخير نظام سلامت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت هاي بهداشتي اوليه به پيشرفت هاي چشم گيري در سطح كلي سلامت مردم و بالا رفتن شاخص هاي مربوط به آن برسد، اما همچنان يكي از مهم ترين دغدغه هاي سياستگذاران، برقراري عدالت در سلامت و دسترسي به خدمات سلامتي است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان متولي سلامت در کشور با عنايت به وظايف و ماموريت هاي کلي و اسناد بالادستي بويژه سند چشم انداز ۲۰ ساله، سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري، مواد قانوني مرتبط با سلامت در برنامه پنجم توسعه و برنامه هاي دولت يازدهم اجراي برنامه تحول سلامت را پس از يک مرحله مطالعاتي شش ماهه از ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ آغاز کرده است. تحول در نظام سلامت با سه رويکرد حفاظت مالي از مردم، ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات سلامت و نيز ارتقاي کيفيت خدمات اجرا مي شود تا بتدريج با همكاري خدمتگذاران عرصه سلامت شاهد تحقق سياست هاي كلي رهبري و ارتقاي مورد انتظار در نظام سلامت باشيم.

سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري به همگاني ساختن بيمه پايه درمان و پوشش کامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه ها براي آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تاكيد ويژه اي دارد تا آنجا که بيمار جز رنجِ بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد.

اهداف نهايي طرح تحول نظام سلامت:

  • افزايش پاسخگويي نظام سلامت؛
  • کاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم؛
  • کاهش درصد خانوارهايي كه بخاطر دريافت خدمات سلامت دچار هزينه كمرشكن شده اند؛
  • بهبود پيآمدهاي بيماران اورژانسي؛
  • افزايش زايمان طبيعي.

طرح تحول نظام سلامت چه اجزايي دارد؟

طرح تحول نظام سلامت شامل ۸ بسته اجرايي است:

۱. کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستانهاي دولتي

تمامي بيماران داراي بيمه پايه سلامت ساكن در شهرها كه در بيمارستان هاي دولتي بستري می شوند تنها 6درصد از كل صورتحساب بيمارستان را پرداخت مي كنند و بيماران روستايي، عشاير و ساکنان شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر كه از طريق نظام ارجاع به بيمارستان هاي دولتي مراجعه مي كنند 3درصد هزينه هاي درمان را پرداخت مي کنند. همچنين بيماران و يا همراهان آنها براي تهيه دارو، خدمات آزمايشگاهي و تصويربرداري و ساير ملزومات پزشکي به بيرون از بيمارستان ارجاع داده نمي شوند.

۲. حمايت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم

ماندگاري پزشکان عمومي و متخصص در مناطق محروم یکي ديگر از بسته هاي خدمتي طرح تحول نظام سلامت است تا مناطق محروم کشور معضل کمبود پزشک نداشته باشند و مردم اين مناطق ناچار نباشند براي انجام امور درماني خود، با زحمت و مشقت به شهر ديگري مراجعه کنند. هدف از اجراي اين بسته، حذف زيرميزي در مناطق محروم و افزايش دسترسي مردم به خدمات تخصصي و عمومي از طريق افزايش ميزان دريافتي پزشکان شاغل درا ين مناطق است تا بيماران مناطق محروم بتوانند کليه خدمات درماني مورد نياز خود را از نزديکترين مکان محل سکونت خود دريافت کنند.

۳. حضور پزشكان متخصص مقيم در بيمارستان هاي دولتي

حضور پزشك متخصص (داخلي، طب اورژانس، اطفال، جراحي عمومي، زنان و زايمان، بيهوشي مقيم اتاق عمل، ارتوپدي، قلب و عروق و هر متخصص ديگر به تشخيص بيمارستان)بصورت شبانه روزي در بيمارستان هاي دولتي بالاي ۶۴ تخت امكان دسترسي مردم به پزشك متخصص براي بيماران اورژانسي را فراهم مي كند. انجام به موقع معاينه و ويزيت بيماران، تعيين تکليف بيماران اورژانسي در نخستين فرصت و پاسخگويي به موقع و بصورت ۲۴ ساعته در بيمارستان هاي دولتي، فعال بودن اتاق عمل در شيفت عصر و شب از ويژگي هاي اين بسته حمايتي است.

۴. ارتقاي کيفيت هتلينگ در بيمارستان هاي دولتي

ارتقاي کیفيت خدمات بيمارستان ها از ديگر برنامه هاي طرح تحول سلامت است كه بر پايه آن چهره فيزکی بيمارستان هاي دولتي مانند وضعيت اتاق ها، سرويس هاي بهداشتي و تخت هاي آسيب ديده بهسازي و نوسازي مي شود و خدمات هتلينگ و سرويس هاي تغذيه و پرستاري ارتقا مي يابد.

5. ارتقاي کيفيت خدمات ويزيت در بيمارستان هاي دولتي

ارتقاي كيفيت ويزيت در بيمارستان هاي دولتي، كلينيك ها و بيمارستان هاي وزرات بهداشت بسته ديگر طرح تحول سلامت است. اين طرح در ۵۶۰ بيمارستان كشور اجرا مي شود و در اين طرح پزشكان متخصص، فوق تخصص و عمومي همكاري مي كنند. استانداردسازي خدمات ويزيت از طريق بهبود وضعيت كلينيكي و تجهيزات كلينيكي، استانداردسازي زمان ويزيت همكاران پزشك و توجه ویژه به معاينات باليني از جمله استانداردهاي اين طرح است. اجتناب از انجام تست هاي پاراكلينيكي بي مورد، جلوگيري از تكرار ويزيت هاي بي مورد و افزايش دسترسي مردم به پزشکان متخصص از ديگر دستاوردهاي اين طرح است.

۶. برنامه ترويج زايمان طبيعي

برنامه ترويج زايمان طبيعي با هدف ارتقاي سلامت مادر و نوزاد از اولين روز اجراي طرح تحول نظام سلامت در بيمارستان هاي کشور به اجرا درآمد. بر اساس اين برنامه، کليه بيمارستان ها ملزم به کاهش ميزان سزارين مي باشند. به منظور تشويق مادران به انجام زايمان طبيعي و کاهش پرداخت از جيب ايشان، زايمان طبيعي در بيمارستان هاي دولتي رايگان انجام مي شود و بيمار هيچ هزينه اي بابت زايمان طبيعي پرداخت نمي نمايد. به علاوه، به منظور حفظ حريم مادر و خوشايندسازي فرايند زايمان طبيعي براي مادر، بهينه سازي فضاي فيز یکي بخش هاي زايمان مد نظر قرار گرفته است. تشويق مراکز دولتي و ارائه دهندگان خدمت به فراهم سازي روش هاي کاهش درد زايمان شامل روش هاي دارويي و غير دارويي از ديگر اقدامات انجام شده به شمار مي رود. ترويج فرهنگ طبيعي بودن فرايند بارداري و زايمان با برگزاري کلاس هاي آمادگي براي زايمان براي مادران باردار و توانمندسازي ارائه دهندگان خدمت از ديگر اقدامات انجام شده در برنامه ترويج زايمان طبيعي مي باشد.

7. برنامه حفاظت مالي از بيماران صعب العلاج، خاص و نيازمند

برنامه حفاظت مالي از بيماران صعب العلاج، خاص و نيازمند يكي ديگر از بسته هاي حمايتي طرح تحول نظام سلامت است. در اين برنامه بيماران مبتلا به بيماري هاي خاص و صعب العلاج تحت عنوان مشترک بيماري هاي ويژه تحت پوشش معاونت درمان وزارت بهداشت قرار گرفته و هزينه هاي بالاي تشخيصي و درماني بيماري آنها که مشمول بیمه نمي باشند طبق بسته خدمتي تعيين شده تحت حمايت قرار مي گيرد.

۸. راه اندازي اورژانس هوايي

يكي ديگر از برنامه هاي طرح تحول راه اندازي اورژانس هوايي است كه از نيمه مرداد اجرايي شد. در مرحله نخست ۱۴پايگاه اورژانس هوايي با همکاري هوانيروز و ارتش جمهوري اسلامي راه اندازي شد و حدود يک سوم کشور تا شعاع ۱۵۰ کيلومتري تحت پوشش اورژانس هوايي قرار گرفت و انتظار مي رود كه دو سوم باقي مانده طي يکي تا دو سال آينده نهايي شود و به سرعت بتواند ارتقا و توسعه يابد.