صفحه اصلی > بهبود کیفیت > کمیته ها 
وظایف کمیته ها و شوراهای پزشکی و بیمارستانی

یکی از سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای ارائه بهتر و ارتقاء کیفی وکمی خدمات رسانی در مراکز درمانی ، راه اندازی کمیته های بیمارستانی می باشد جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل، کمیته ها و شوراهای پزشکی و یبمارستانی تشکیل می گردد. این کمیته ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود.

اهداف کمیته ها

 

تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه

طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور

شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها
تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمات

پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی

پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

 

 

 

انواع کمیته های بیمارستانی شامل موارد زیر می باشد:

1. کمیته اجرایی بیمارستان

2. کمیته بهداشت محیط

3. کمیته کنترل عفونت بیمارستانی

4. کمیته حفاظت فنی و بهداشت محیط کار و ایمنی

5. کمیته آمار و مدارک پزشکی

6. کمیته اخلاق پزشکی

7. کمیته بهبود کیفیت

8. کمیته مرگ و میر بیمارستانی

9. کمیته تغذیه با شیر مادر

10. کمیته تعیین تکلیف

11. کمیته تریاژ و اورژانس

12. کمیته انتقال خون

13. کمیته تجهیزات پزشکی

14. کمیته بحران و بلایا